1th 3SI CBC Linking Visions Roundtable - przeprojektowanie architektury współpracy

28 kwietnia 2021  | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Grafika promocyjna Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych.

Przed nami konferencja 3SI CBC Linking Visions Roundtable - przeprojektowanie architektury współpracy

Początek trzeciej dekady XXI wieku przyniósł zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości świata i Europy. Pandemia COVID-19 wymaga weryfikacji strategii w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego. Jednocześnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, która otworzy nowe możliwości współfinansowania niektórych działań, o ile będą one zgodne z polityką UE.

Nowe warunki wymagają nowego podejścia. Euroregion Karpacki, najstarsza struktura współpracy transgranicznej w Europie Środkowej działająca od 1993 roku, rozpoczyna aktualizację swojej Strategii „Horyzont Karpacki 2030” i proponuje przebudowę architektury współpracy na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych nie tylko na obszarze Karpat, ale szerzej w przestrzeni europejskiej. Obszary przygraniczne i organizacje działające w ich imieniu, skupione w SERG i innych interesariuszach, powinny na nowo zdefiniować swoje role i cele oraz zasady współpracy, tak aby lepiej wykorzystać potencjał obszaru przygranicznego do rozwoju, niezależnie od wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

Celem spotkania jest przedstawienie wizji, celów i podstawowych założeń procesu tworzenia struktur współpracy międzysektorowej podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych na obszarze Inicjatywy Trójmorza oraz w krajach ościennych. Zdefiniowano i zaproponowano, że współpraca w pierwszym etapie będzie koncentrować się na trzech obszarach: rozwoju obszarów przygranicznych (cel 1), turystyce (cel 2), badaniach naukowych i współpracy rozwojowej (cel 3). Podczas spotkania przeanalizowane zostaną procesy tworzenia i wdrażania rozwiązań kooperacyjnych w każdym z powyższych obszarów. Zostanie dokonany podział terytorialny i tematyczny oraz wyznaczeni koordynatorzy odpowiedzialni za nie. Zostanie przeprowadzony przegląd istniejących ogólnoeuropejskich i regionalnych inicjatyw międzynarodowych. Przedstawiona zostanie struktura strategicznego projektu o charakterze horyzontalnym dla Inicjatywy Trójmorza pod nazwą „Społeczeństwo informacyjne 3SI CBC na terenach przygranicznych”.

Kluczowym elementem spotkania będzie dyskusja uczestników nad przedstawionymi propozycjami i przyjęcie planu prac do końca 2021 roku. Podczas spotkania zostanie podjęta decyzja co do składu konsorcjum odpowiedzialnego za realizację inicjatywy.

Początek konferencji zaplanowano na 5 maja 2021 r. o godz. 10:00 dla blisko 46 uczestników z 22 krajów.

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

Kontakt

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jaroslaw – Polska
Budynek J5, Pokój 10

dawid.lasek@pwste.edu.pl

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Mapa strony

Media społecznościowe

Copyright © 2020-2021 CIAT Wszelkie prawa zastrzeżone.