Euroregion Karpacki

Podstawową międzynarodową strukturą współpracy w Karpatach o charakterze strategicznym jest Euroregion Karpacki. Powołany został w 1993 roku jako inicjatywa społeczno – polityczna wsparta przez rządy państw karpackich, jest najstarszą organizacją wspierającą rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Karpat. Jest również największym lądowym euroregionem w Europie, obejmującym obszary przygraniczne Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumuni i Węgier o powierzchni ponad 156 000 km2 zamieszkanych przez ponad 15 000 000 ludzi. Ponad 26 lat doświadczeń wykształciło międzysektorową, międzynarodową, wyspecjalizowaną strukturę współpracy obejmującą ponad 1000 podmiotów.

Misją Euroregionu jest “budowa wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej w Karpatach”. Euroregion działa poprzez swoje struktury zarejestrowane w każdym z krajów do niego należącym. W oparciu o biura Euroregionu funkcjonuje międzynarodowa sieć współpracy złożona z podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Zdolności koordynacyjne Euroregionu obejmują ponad 1000 instytucji tego typu. Główną rolą organizacji jest koordynacja działań na bazie wspólnego strategicznego planowania, programowania i wdrażania polityki rozwoju. Euroregion działa w oparciu o własną Strategię o nazwie “Karpacki Horyzont 2030”. Strategia jest obecnie aktualizowana do formatu 2030. Nowymi paradygmatami Strategii będą integracja – komercjalizacja  – internacjonalizacja potencjału Karpat. Zakłada się, że głównymi priorytetami nowej Strategii będą budowa zdolności instytucjonalnych oraz turystyka. Zagadnienia horyzontalne to badania naukowe,  innowacja i edukacja dla Karpat.

Euroregion Karpacki to profesjonalna instytucja terytorialna działająca w oparciu szeroką sieć współpracy. W Polsce Euroregion reprezentuje Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, które jako jedyne z krajowych organizacji odpowiada od 1998 roku za wdrażanie komponentów programów współpracy przygranicznej UE. Zarówno w okresie przedakcesyjnym (PHARE CBC) jak i po wejściu do UE (INTERREG) Stowarzyszenie dofinansowało łącznie ponad 400 projektów współpracy transgranicznej, stając się liderem wsparcia transgranicznych procesów rozwojowych. Stowarzyszanie dysponuje profesjonalnym biurem odpowiadającym za wdrażanie strategii, programów i projektów działającym przy wsparciu międzynarodowej sieci ekspertów. Pracownicy organizacji od wielu lat biorą udział w przygotowywaniu programów operacyjnych współpracy transgranicznej w Karpatach. Euroregion jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych z siedzibą w Gronau, największej europejskiej organizacji skupiającej ponad 150 regionów granicznych i euroregionów. Euroregion aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi spoza obszaru Karpat, głownie z obszaru alpejskiego, jak również z partnerami z SERG. Euroregion od kilku lat wdraża Strategię Marki Karpackiej CARPATHIA będącej strategicznym, innowacyjnym, międzynarodowym konceptem społeczno – gospodarczym dla Karpat przygotowanym przez światowego formatu ekspertów szwajcarskich. Celem Marki karpackiej jest integracja, komercjalizacja i internacjonalizacja potencjału Karpat.  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska współpracuje aktywnie z Sekretariatem Konwencji Karpackiej we Wiedniu. Przedstawiciele Euroregionu brali udział w opracowaniu Strategii Turystyki Zrównoważonej w Karpatach a organizacja pełni oficjalnie funkcję Platformy Turystyki Zrównoważonej Konwencji Karpackiej odpowiadając za koordynację rozwoju turystyki karpackiej po stronie polskiej.

Euroregion Karpacki działa w oparciu o krajowe struktury organizacyjne, w Polsce do Euroregionu należy ponad 60 samorządów terytorialnych (gmin, powiatów, Województwo Podkarpackie) z obszaru województwa podkarpackiego i małopolskiego. Obecnie wdrażane są mechanizmy doskonalące system współpracy w ramach struktury organizacyjnej Euroregionu, w wyniku, czego zwiększą się zdolności operacyjne organizacji. W ramach Euroregionu z jego inicjatywy działają dodatkowe formaty takie jak Sieć Miast Euroregionu Karpackiego, Karpackie Forum Organizacji Obecnie priorytetem organizacji jest tworzenie Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych.

Nowości

Za nami pierwsza konferencja otwierająca działalność Centrum. Reprezentujący naszą uczelnię – Rektor prof. Krzysztof Rejman, Dawid Lasek – Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego…

Początek trzeciej dekady XXI wieku przyniósł zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości świata i Europy. Pandemia COVID-19 wymaga weryfikacji strategii w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego…

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
Budynek J5, Pokój 10
tel: (+48) 16 624 46 40

NIP: 7921794406
REGON: 650894385
ePUAP: /pwste/SkrytkaESP

CIAT © 2020-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.