Pomiędzy Fiordami a Karpatami – Platforma wymiany doswiadczeń z zakresu edukacji turystycznej

Główna ideą projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym w zakresie turystyki na obszarze przygranicznym polskiej części Euroregionu Karpackiego, z wykorzystaniem wzorców norweskich. Efektem projektu będzie aktywizacja zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych oraz PWSTE przez podmioty działające w branży turystycznej pogranicza. Aby osiągnąć te założenia w projekcie przewidziano opracowanie przez Zespół Naukowy propozycji nowych, dwóch programów nauczania na poziomie średnim i wyższym zawodowym, które będą wdrażane w szkołach przez Wnioskodawcę, a następnie przez kolejne szkoły na terenie Euroregionu Karpackiego zapewniając korzyści długoterminowe. Innowacyjny charakter zapewni utworzona w projekcie platforma współpracy w formie dwóch typów warsztatów: pracowni ko-kreacji i kół jakości. Zaplanowane wizyty studyjne pozwolą na wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami. Elementem skutecznej promocji będą Karpackie Forum Edukacyjne, poświęcone edukacji turystycznej, w którym udział wezmą specjaliści z Polski i zagranicy.

W celu zapobiegania depopulacji obszaru oraz zjawiskom marginalizacji obszarów przygranicznych w ramach projektu działania skierowano na podniesienie jakości usług edukacyjnych sektora VET i dostosowanie edukacji do rynków pracy poprzez transfer innowacji edukacyjnych w turystyce odpowiadających wyzwaniom internacjonalizacji destynacji karpackich, wdrożenie sektorowej ramy kwalifikacji w turystyce na poziomie zawodowym. Zaplanowano utworzenie innowacyjnej platformy współpracy pracodawców, uczniów i kadry dydaktycznej a także ekspertów z dziedziny turystyki, w formie organizowanych pracowni ko-kreacji i kół jakości z uwzględnieniem systemu dualnego. Warsztaty będą opierać się na ścisłej współpracy przedsiębiorców oraz uczniów PWSTE i szkół zawodowych. Studenci i uczniowie będą wykonywać zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firm w obszarze turystyki.

Beneficjent

Partner projektu

Partner projektu

Opis planowanych działań w ramach realizacji projektu

1. Badania obejmują powołanie zespołu badawczego (krajowi i zagraniczni, przedstawiciele partnerów) i opracowanie: analizy sytuacji wyjściowej w zakresie oferty kształcenia zawodowego (na poziomie wyższym i średnim wraz z analizą potrzeb rynku pracy w sektorze turystycznym. W ramach badań odbędą się 4 spotkania (2 analiza, 2 strategia). Zostanie określona luka kompetencyjna, co będzie podstawą do dostosowania oferty PWSTE i szkół zawodowych do realnych potrzeb rynku pracy. Efektem analizy będzie raport podsumowujący, opracowanie strategii edukacyjnej w sposób uspołeczniony tzn. obejmujący konsultacje z przedstawicielami lokalnego rynku pracy. Dokument będzie zawierać analizę SWOT oraz wskaże rozwiązania dla szkolnictwa zawodowego i ulepszenia współpracy pomiędzy uczestnikami sektora turystyki (w tym regionalny model współpracy pomiędzy sektorem edukacji i turystyki) oraz rozwiązania w zakresie kształcenia dualnego.

2. Utworzenie propozycji 2 programów kształcenia zawodowego w zakresie turystyki tj. dla PWSTE i szkoły średniej zawodowej. Powołanie międzynarodowego Zespołu Naukowego celem opracowania propozycji programów kształcenia w szkołach zawodowych wyższych i średnich. Przy tworzeniu modelowego programu nauczania wykorzystana będzie Sektorowa Rama kwalifikacji dla sektora Turystyki, uwzględnione zostaną też zidentyfikowane na wcześniejszym etapie potrzeby edukacyjne i potrzeby rynku pracy. Program będzie narzędziem wsparcia marki „Carpathia”. W wyniku zdalnej pracy oraz w ramach dwóch spotkań zespołu powstanie Sektorowa Rama Kwalifikacji marki „Carpathia”, zbudowana na bazie SKR w turystyce, zawierająca kluczowe zawody i kwalifikacje niezbędne dla skutecznego wdrożenia marki „Carpathia” i stymulacji rynku pracy w Karpatach. W ramach tworzenia programów odbędą się 2 spotkania ekspertów.

3. Wizyta studyjna w Norwegii celem zapoznania się z systemem funkcjonowania edukacji zawodowej i dualnym modelem współpracy szkół z przedsiębiorcami. Wizyta – dla kadry szkoleniowej oraz najlepszych studentów PWSTE. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieć możliwość odbycia wizyty w norweskich firmach związanych z sektorem turystyki. Efektem wizyty będzie transfer dobrych praktyk poszerzenie wiedzy i horyzontów uczestników.

4. Utworzenie w PWSTE (Jarosław) i PP1(Rzeszów) pracowni ko-kreacji oraz kół jakości, pozwalających na przeprowadzanie cyklicznych spotkań studentów, uczniów, kadry dydaktycznej oraz przedstawicieli sektora turystyki z Karpat, w celu nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy, określenia wzajemnych oczekiwań. Pracownie ko-kreacji będą także miejscem tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, współpracujących nad realnymi wyzwaniami i przedsięwzięciami przedstawianymi przez branżę turystyczną. W ten sposób uczniowie będą mogli poznać sposób funkcjonowania sektora i wykazać się umiejętnościami pozwalającymi na zdobycie pracy w zawodzie a przedstawiciele branży turystycznej będą mieć dostęp do potencjalnych  pracowników. W ramach projektu przewiduje się organizację po 2 spotkania ko-kreacji i po 2 spotkania kół jakości w u każdego partnera. Łącznie 8 spotkań. Spotkania odbywać się będą online korzystając z zakupionego w ramach projektu zestawów wideokonferencyjnych.

5. Organizacja Forum o tematyce związanej turystyką w edukacji oraz innowacjami w turystyce. Wydarzenie stworzy możliwość do spotkania środowisk samorządowych, kadry Studentów i uczniów szkół zawodowych średnich i wyższych oraz organizacji działających w obszarze turystyki w regionie i z obszaru całego Euroregionu Karpackiego. W wydarzeniu wezmą udział krajowi i zagraniczni eksperci, partner norweski. Forum będzie miejscem wymiany doświadczeń i nabycia dobrych praktyk, stworzy tez możliwość podsumowania efektów realizacji projektu. W ramach kosztów przewiduje koszty związane z promocją wydarzenia, tłumaczeniami, cateringiem, wynajmem sali i wyposażenia, honorariami dla ekspertów, materiałami promocyjnymi

6. Forum otwierające projekt o tematyce związanej turystyką w edukacji oraz innowacjami w turystyce. Wydarzenie stworzy możliwość zapoznania środowisk samorządowych, kadry, studentów i uczniów szkół zawodowych średnich i wyższych oraz organizacji działających w obszarze turystyki całego Euroregionu Karpackiego z celami projektu. W wydarzeniu wezmą udział krajowi i zagraniczni eksperci, partner z Norwegii. Forum będzie miejscem wymiany doświadczeń i nabycia dobrych praktyk, stworzy tez możliwość nawiązania bliższych relacji i zachęcenia większe grono instytucji związanych z edukacją i turystyką w realizację projektu. W ramach kosztów przewiduje koszty związane z promocją wydarzenia, tłumaczeniami, cateringiem, wynajmem sali i wyposażenia, honorariami dla ekspertów, materiałami promocyjnymi.

RPI_I

Analiza sytuacji wyjściowej i potrzeb rynku pracy

RPI_II

Strategia marki edukacyjnej "Carpathia"

RPI_III

Program kształcenia edukacyjnego

Materiały zdjęciowe

Materiały wideo

Źródło: TVP3 Rzeszów 

Zespół projektowy

mgr Tomasz Sikora

Kierownik Projektu

tomasz.sikora@pwste.edu.pl

mgr Jarosław Stępiński

Członek Zespołu Projektowego

jaroslaw.stepinski@pwste.edu.pl

mgr Konrad Bajdak

Członek Zespołu Projektowego

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Informacje o źródle finansowania projektu

Źródło finansowania projektu – Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2020, Komponent III Program Edukacja 
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego

Pomiędzy Fiordami a Karpatami – platforma wymiany doświadczeń z zakresu edukacji turystycznej korzysta z dofinansowania
o wartości 174 080,00 EUR otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego
na poziomie średnim i wyższym w zakresie turystyki na obszarze przygranicznym polskiej części Euroregionu Karpackiego, z wykorzystaniem wzorców norweskich.

Centrum Analiz Transgranicznych

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
tel: (+48) 16 624 46 40

NIP: 7921794406
REGON: 650894385
ePUAP: /pwste/SkrytkaESP

CAT © 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.